ماهی کاد اقیانوس اطلس ممکن است از پنج گونه مجزا تشکیل شده باشد نه فقط یک

Pix Box/Shutterstock

می‌گوید: «آنچه ما فکر می‌کردیم یک گونه است، در واقع گونه‌های بیشتری است اینار آرناسون در دانشگاه ایسلند «از نظر تنوع زیستی مهم است.

محققان پس از انجام یک تجزیه و تحلیل ژنتیکی ادعا کردند که ماهی ماهی اقیانوس اطلس در واقع پنج گونه متمایز از ماهی است، نه فقط یک گونه – اگرچه همه با یافته های آنها موافق نیستند.

آرناسون و همکارانش توالی ژنوم نزدیک به 1700 ماهی کاد اقیانوس اطلس را تعیین کردند که در حال حاضر تصور می شود یک …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2380586-the-atlantic-cod-may-be-five-separate-species-rather-than-one/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

ماهی آتلانتیک به طور رسمی تنها یک گونه است، Gadus morhua

توسط احمد گل کار

احمد گل کار