ما بالاخره می دانیم که چرا حشرات جذب نور می شوند

تا به حال، فرضیه اصلی علمی این بود که حشرات از نور ماه برای حرکت در شب استفاده می کنند و نورهای مصنوعی را اشتباه می گیرند…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2369508-we-finally-know-why-insects-are-attracted-to-lights/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

پروانه در اطراف یک لامپ

چرا به نظر می رسد حشرات جذب لامپ می شوند؟

ما در نهایت توضیح خوبی برای اینکه چرا حشرات در اطراف نورهای مصنوعی جمع می شوند، داریم و دلیل آن این نیست که آنها جذب آنها می شوند.

جفری کولیج/Stone RF/Getty Image

می نویسد: “نتایج ما نشان می دهد که نورهای مصنوعی ممکن است فقط حشرات عبوری را به دام بیندازند نه اینکه آنها را مستقیماً از دورتر جذب کنند.” فابیان ساموئل در امپریال کالج لندن و همکارانش در مقاله ای در مورد سرور پیش چاپ bioRxiv.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار