ما باید به دنبال راه حل های اقلیمی فرضی مانند باتری های کوانتومی باشیم

نوع جدیدی از باتری که ریشه در اثرات کوانتومی دارد، نویدبخش است. هیچ کس نمی داند که آیا آنها هرگز به یک گزینه عملی برای وسایل نقلیه الکتریکی یا ذخیره انرژی خورشیدی تبدیل خواهند شد. اما همانطور که جهان می سوزد، ایده های بالقوه دگرگون کننده باید مورد بررسی قرار گیرند

محیط


| رئیس

7 سپتامبر 2022


منبع: https://www.newscientist.com/article/mg25534033-400-we-should-pursue-speculative-climate-solutions-like-quantum-batteries/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار