ما به یک رنسانس کشاورزی نیاز داریم. جنوب کرمان را از پسرفت نجات دهید


جیرفت – ایرنا – نایب رئیس انجمن جهانی حفاظت از آب و خاک با اشاره به شرایط جنوب کرمان و لزوم حفاظت از آن خاطرنشان کرد: ما فقط شاهد تولید از کشاورزی، الوار جنگلی و چرای دام در مراتع هستیم. هیچ ماموریت دیگری به آنها محول نکنید. ما فکر نمی کنیم نیازی به ایجاد رنسانس فکری در این زمینه داشته باشیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85043498/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%87%D9%82%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار