ما در چرخه ای از غذاهای ناسالم گیر افتاده ایم که ما را بیمار می کند

در سال 1950، کمتر از 1 درصد از جمعیت بریتانیا از نظر بالینی چاق بودند. امروز، این رقم در حد است 28 درصد. چگونه اتفاق افتاد؟ آیا مردم بریتانیا دچار شکست عظیم اراده شده اند؟ البته که نه. انسان ها تغییر نکرده اند. سیستم غذایی الف.

تصویر پیش فرض New Scientist

برای بسیاری از مردم تصور اینکه واقعاً یک «سیستم» غذایی وجود دارد سخت است، چه رسد به اینکه بتواند عادات غذایی آنها را شکل دهد. به این دلیل است که ما در اعماق این ماشین عظیم و پیچیده عرضه و تقاضا زندگی می کنیم و برای دیدن آن به عنوان یک کل تلاش می کنیم. کتاب جدید ما، حریصاهداف …


منبع: https://www.newscientist.com/article/mg25734324-500-we-are-trapped-in-a-junk-food-cycle-that-is-making-us-sick/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار