مبارزه با آفت سن در 294 هزار هکتار از مزارع کردستان انجام شده است.


سنندج-ایرنا- رئیس مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: مبارزه با آفات سن مادر در بیش از 294 هزار هکتار از مزارع گندم و جو استان انجام شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130382/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B9%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار