مبارزه با آفت سن در 375000 هکتار از مزارع کردستان


سنندج – ایرنا – معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: تاکنون 375 هزار هکتار مبارزه با آفت سن مادر و علف های هرز در مزارع گندم استان انجام شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099384/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B7%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار