مبارزه با سن غلات در 14 هزار هکتار از اراضی کشاورزی هرمزگان انجام شد.


بندرعباس – ایرنا – مدیر سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: مبارزه با آفت پیری غلات در بیش از 13 هزار و 956 هکتار از اراضی کشاورزی این استان انجام شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108128/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%86-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار