مبارزه با علف های هرز در 34000 هکتار از مزارع استان تهران


شهرری – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از کنترل علف های هرز در 34 هزار هکتار از مزارع گندم، جو و کلزا در این استان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065468/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار