مبارزه با ملخ بومی در سطح 40 هزار هکتار / خسارتی به بخش کشاورزی وارد نشد


تهران- ایرنا- مدیرکل اداره کل مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات کشور اعلام کرد: تاکنون مبارزه با ملخ های بومی در سطح حدود 40 هزار هکتار در سطح کشور در سال برداشت و همه چیز انجام شده است. تحت مدیریت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133386/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار