مبارزه با کنه خرما در شهر تونگستان آغاز شد


بوشهر – ایرنا – مدیر جهاد کشاورزی تنگستان می گوید: مبارزه با گرد و غبار خرما (تارتان) در این شهرستان به دلیل شرایط اقلیمی، گرم شدن هوا و ظهور ریزگردها در این شهرستان آغاز شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85114631/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار