مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها در 5 میلیون هکتار

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور عدم آگاهی کاربران از مزایای استفاده از سموم ارگانیک در تولید محصولات سالم را یکی از مشکلات موجود دانست و گفت: گسترش مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها مستلزم اجرای پایلوت است. و طرح های آزمایشی توسط کشاورزان اصلی و دولت باید درگیر شود.

علایی مقدم گفت: محصولاتی که در تولید آنها از روش های ارگانیک برای کنترل آفات و بیماری ها استفاده می شود باید حداقل 20 درصد بیشتر باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84881242/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1

به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «شاهپور علایی مقدم» سطح مبارزه بیولوژیک در اراضی کشاورزی کشور را نزدیک به یک میلیون هکتار دانست و افزود: تاکنون 38 فرمولاسیون بیولوژیکی و بیولوژیک سموم دفع آفات کشاورزی انجام شده است. در کشور و نزدیک به 10 آفت کش بیولوژیک و در 8 ماه گذشته سموم زیستی در هیات نظارت بر سموم سازمان حفظ نباتات کشور به ثبت رسیده است.

وی جایگزینی مبارزه بیولوژیک و استفاده از سموم بیولوژیک برای کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز را در راستای سلامت محصول و مردم شرکت دانست و تصریح کرد: هزینه های مبارزه بیولوژیک بالاست در حالی که در تولید نهایی قیمت این محصولات است محصولاتی که از سموم شیمیایی برای کنترل آفات و بیماری ها استفاده می کنند تفاوتی ندارند.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار