مبارزه 400 هزار هکتاری با بیماری های گندم/ کشاورزان از قارچ کش های پایدارتر استفاده کنند


تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر هشدار و کنترل عوامل آسیب سازمان حفظ نباتات کشور گفت: کشاورزان تاکنون در 400 هزار هکتار با بیماری گندم مبارزه کرده اند که حدود 15 درصد آن مربوط به بیماری زنگ راه راه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080818/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار