مجازات تغییر کاربری بازدارنده نیست


رشت – ایرنا – فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی کشور می گوید: مجازات تغییر کاربری عامل بازدارندگی نیست، بنابراین این موضوع دلیل مهمی برای تغییر کاربری مردم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008472/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار