مدل فرهنگ قرارداد مهم را دست کم نگیرید


جیرفت – ایرنا – کشاورزی نقش مهمی در اقتصاد جنوب کرمان ایفا می کند، بنابراین برای تشویق کشاورزان این منطقه به تامین نیازهای کلان و استراتژیک غذایی کشور می توان کشاورزی پیمانی را توسعه داد، اما مشکلاتی پیش رو دارد که کاهش علاقه کشاورزان


منبع: https://www.irna.ir/news/84956728/%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار