مدیرعامل سازمان آبخیزداری منابع طبیعی: 470 دشت در کشور ممنوعه و بحرانی است.


بجنورد-ایرنا- مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: 646 دشت در کشور وجود دارد که از این تعداد 470 دشت بحرانی و ممنوعه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962428/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%DB%B4%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار