مدیرعامل غله خوزستان: هیچ مورد مطمئنی از قاچاق گندم از مرزهای استانی ثبت نشده است.


اهواز – ایرنا – مدیرکل غلات و خدمات بازرگانی خوزستان احتمال قاچاق گندم از مرزهای غربی استان را تکذیب کرد و گفت: تاکنون هیچ مورد موثقی مبنی بر خروج غیرقانونی گندم از مناطق مرزی گزارش نشده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116409/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%BA%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AB%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار