مدیرکل دفتر مراتع سازمان منابع طبیعی: بیش از نیمی از مراتع کشور فقیر و کم جمعیت است.


سمنان – ایرنا – مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به تغییر اقلیم گفت: وضعیت مراتع خوب نیست و 56 درصد مراتع کشورها کم تراکم و فقیر هستند. .


منبع: https://www.irna.ir/news/85112453/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار