مرثیه ای برای دغدغه نخل کاران بوشهری/خرمای فروش نیافتن و بازاری که دیگر وجود ندارد.


بوشهر – ایرنا – خرما به عنوان محصول غالب کشاورزی استان بوشهر همچنان با ناملایمات و مشکلات زیادی در بازار مواجه است. نخیلات بوشهری امسال در آستانه تابستان و به ثمر نشستن محصول جدید نگران این هستند که محصول سال گذشته خود را به فروش نرسانند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116995/%D9%85%D8%B1%D8%AB%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار