مرحله اول کشت گسترده باریجه در مراتع استان سمنان اجرا می شود