مساحت گلخانه های کردستان به 53 هکتار افزایش می یابد


سنندج – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: سطح گلخانه های استان تا پایان سال به بیش از 53 هکتار افزایش می یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85166198/%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B5%DB%B3-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار