مستعمرات گلخانه ای، راهی برای نجات کشور از بحران خشکسالی و تضمین امنیت غذایی


کرج – ایرنا – مدیر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج گفت: یکی از راه های نجات کشور، عبور از بحران خشکسالی و کمبود منابع آب و تامین امنیت غذایی پایدار در کشور قرار است مستعمرات گلخانه ای ایجاد کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108727/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار