مستندسازی، مسیر اجرای طرح درخت میلیاردی


تهران – ایرنا – رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور می گوید: مستندسازی طرح کاشت یک میلیارد اصله درخت در منابع طبیعی ضروری است و تهیه اسناد می تواند مسیر انجام این فعالیت را از نقطه شروع تا رسیدن به آن نشان دهد. پایان آن با تجزیه و تحلیل و ارزیابی مربوطه.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022707/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار