مستندسازی تمام زمین های کشاورزی را با رویکرد جهادی دنبال می کنیم


کاشان – ایرنا – رئیس سازمان امور اراضی کشور می گوید: خط کشی و مستندسازی تمامی اراضی کشاورزی در دولت سیزدهم هدف گذاری شده است و با رویکرد جهادی این برنامه را دنبال می کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963958/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار