مشارکت مردم در تنظیم بازار باعث بازگرداندن تعادل در بازار عرضه مرغ خواهد شد


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر تجارت داخلی وزارت جهاد کشاورزی گفت: زمانی که قیمت برای تولیدکنندگان مناسب نباشد، در دوره بعدی تولید کاهش می یابد و به همین دلیل قیمت افزایش می یابد. با مشارکت مردم، روند بازار مرغ متعادل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972559/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار