مطالبات گندم کاران طی روزهای آینده ثبت می شود


تهران – ایرنا – سرپرست وزارت جهاد کشاورزی می گوید: آمارها نشان می دهد شاید بیش از یک میلیون و 500 هزار تن گندم خریداری و وارد سیلوها شده است. گندم کاران را رها می کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105583/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار