مطالعه 26 طرح تحقیقاتی در مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکز انجام شد


اراک – ایرنا – رئیس مرکز تحقیقات، آموزش، کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی گفت: مطالعه 26 طرح تحقیقاتی در سال گذشته در مرکز تحقیقات، آموزش و پرورش، کشاورزی و منابع طبیعی این مرکز انجام شد. استان


منبع: https://www.irna.ir/news/85077829/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%DB%B2%DB%B6-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار