معاون برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی به عضویت ستاد پیشگیری کشور درآمد


تهران – ایرنا – معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان عضوی از ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات مقابله با بحران منصوب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85157828/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار