معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد.

وی پیش از این در اواسط دهه 1400 طی حکمی از سوی «عباس عسکرزاده» وزیر جهاد کشاورزی به سمت معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84891739/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

به گزارش ایرنا، در بخشی از حکم سید جواد ساداتی نژاد آمده است; انتظار می رود با بهره گیری از نقاط قوت کارشناسی و متعهد این نماینده مجلس و با همکاری و تعامل با نمایندگان مجلس، مدیران، روسای سازمان ها، نهادها و شرکت ها اقدام موثری انجام دهید.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار