معاون سازمان جنگل ها: علت برخی کانون های ریزگرد، عدم بازسازی معادن است


جیرفت – ایرنا – معاون امور جنگلبانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور می گوید: علت برخی ریزگردها و طوفان های شن در کشور معادنی هستند که پس از اتمام عملیات احیا نشده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974612/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار