معاون وزیر جهاد: ایجاد پایگاه مقابله با متجاوزان بیولوژیک از ضروریات کشور است


کرمان – ایرنا – معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفظ نباتات گفت: ایجاد پایگاه مقابله با مهاجمان بیولوژیک نیاز اول کشور در شرایط اقتصادی و سیاسی کنونی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133395/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار