معاون وزیر جهاد: خرید تضمینی گندم در سال جاری به 9 میلیون تن پیش بینی می شود


مشهد- ایرنا- معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حالی که خرید تضمینی گندم در سال گذشته از مرز 7.5 میلیون تن گذشت، امسال با وجود خشکسالی ملی، خرید 9 میلیون تن از این محصول استراتژیک برنامه ریزی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160764/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%DB%B9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار