معاون وزیر جهاد: طرح الگوی کشت در یک برنامه زمانی چهار ساله اجرا می شود


ایلام – ایرنا – معاون آب و اراضی وزیر جهاد کشاورزی گفت: طرح کشت در یک برنامه زمانی چهار ساله اجرا می شود و بر این اساس سطح زیر کشت محصولات پرآب به تدریج کاهش و جایگزین کم آب می شود. محصولات زراعی.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966964/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7

توسط احمد گل کار

احمد گل کار