معاون وزیر جهاد کشاورزی: ​​تعادل بین تولید و جذب کربن یکی از اهداف کاشت یک میلیارد اصله نهال است.


سمنان – ایرنا – معاون وزیر زراعت و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: هدف از کاشت یک میلیارد اصله نهال در کشور ایجاد تعادل در میزان تولید و جذب کربن تا سال 2030 است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079287/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81

توسط احمد گل کار

احمد گل کار