معاون وزیر جهاد کشاورزی: ​​سامانه ترویج منابع طبیعی به زودی آماده می شود


نوشهر – ایرنا – معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و مدیریت آب کشور می گوید: طرح ترویج منابع طبیعی کشور توسط کارشناسان این سازمان تهیه و مطالعات اداره متخصصان آن به پایان رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169298/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار