معاون وزیر جهاد کشاورزی: ​​مرکز مبارزه با آفات گیاهی در اردبیل راه اندازی می شود


اردبیل – ایرنا – معاون وزیر جهاد کشاورزی می گوید: مرکز آمادگی مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی در شمال غرب کشور جایی ندارد و به همین دلیل برای راه اندازی آن در اردبیل هدف گذاری شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85167127/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84

توسط احمد گل کار

احمد گل کار