معاون وزیر جهاد کشاورزی: ​​کاشت یک میلیون اصله نهال در دستور کار است


همدان – ایرنا – معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برون سپاری فعالیت های غیردولتی در بخش کشاورزی را باید ادامه داد و گفت: طرح کاشت یک میلیون اصله نهال با اعتبارات غیردولتی است. دستور روز


منبع: https://www.irna.ir/news/85023778/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار