معاون وزیر جهاد کشاورزی: ​​33 درصد از اراضی کشور به سیستم های نوین آبیاری مجهز است.


ایلام – ایرنا – معاون آب و زمین وزیر جهاد کشاورزی از مجهز شدن 33 درصد اراضی کشاورزی آبی کشور به سیستم های نوین آبیاری خبر داد و گفت: تامین اعتبار مهمترین مانع تجهیز زمین های کشاورزی به این سیستم ها است. .


منبع: https://www.irna.ir/news/84966108/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DB%B3%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار