معتاد به درام: معنی “ملکه درام” نامیده شدن را پیدا کنیدمنبع: https://www.newscientist.com/article/mg25834392-000-addicted-to-drama-find-out-what-it-means-to-be-called-a-drama-queen/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار