معدوم سازی 15 میلیون جوجه یک روزه امتناع شده است


تهران – ایرنا – دبیر اتحادیه مرغداران یک روزه و مدیرعامل اتحادیه سراسری پرورش دهندگان طیور گشتی ادعای رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس مبنی بر معدوم سازی 15 میلیون قطعه جوجه یکروزه در سال جاری را تکذیب کرد. پاییز و گفت: از سال گذشته تاکنون هیچ مرغ یک روزه معدوم نشده و چنین گزارشی نداشته ایم. .


منبع: https://www.irna.ir/news/84991480/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7

توسط احمد گل کار

احمد گل کار