معرفی ارقام هیبرید کلزا; به زودی هر سال 15 نوع بذر جدید معرفی می شود


تهران – ایرنا – رئیس پژوهشکده اصلاح و تهیه نهال و بذر وزارت جهاد کشاورزی گفت: پژوهشگران مطالعات روی ارقام هیبرید کلزا را آغاز کرده اند و بذر ارقام هیبرید این گیاه به زودی آماده می شود. امسال معرفی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105127/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B5-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B0%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار