مقابله با صید مخرب به روش محاصره و صید ترال از اولویت های شیلات استان بوشهر است.


بوشهر – ایرنا – مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت: با توجه به تأثیر مخرب صید محاصره ای (پرسایین) و صید ترال (لایروبی) بر منابع دریایی؛ برخورد با این روش ها از اولویت های شیلات این استان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090284/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار