“من مردمم را پیدا کردم”: چرا طرفدار بودن می تواند متحول کننده باشدمنبع: https://www.newscientist.com/article/mg25834381-800-ive-found-my-people-why-being-a-fan-can-be-transformative/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار