مهلت خرید تضمینی برگ سبز چای تا 19 آبان ماه تمدید شد

وی افزود: چایکاران می توانند در مدت طولانی برگ سبز چای خود را به کارخانه های چای تحویل دهند.

جهانساز با بیان اینکه 58 هزار تن برگ سبز چای خریداری شده معادل 54 درصد کل برگ های نوع اول و مابقی نوع دوم است، تصریح کرد: تاکنون 24 هزار تن چای خشک از کارخانه های شمال برداشت شده است. از کشور


منبع: https://www.irna.ir/news/84923753/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B0-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AFبه گزارش روز چهارشنبه ایرنا، حبیب جهانساز از وزارت جهاد کشاورزی افزود: با توجه به شرایط جوی که باعث دیر رسیدن برگ سبز چای در باغات شده و به منظور کمک به چایکاران در برداشت باقیمانده محصول، با تصویب وزیر جهاد کشاورزی بنا به درخواست سازمان چای کشور، مقرر شد خرید تضمینی برگ سبز چای تا 19 آبان ماه 1401 تمدید شود.

رئیس سازمان چای شمال با بیان اینکه تاکنون 84 درصد از مطالبات چایکاران پرداخت شده است، گفت: ارزش برگ خریداری شده 889 میلیارد تومان است که 746 میلیارد تومان آن از مطالبات باغداران است و چای در سال جاری واریز شد. حساب های آنها

توسط احمد گل کار

احمد گل کار