مهندسی عصبی مغز را با استفاده از نور برای اصلاح رفتار دوباره سیم کشی می کند

مایکل کریگ در موسسه …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2368224-neural-engineering-rewires-the-brain-using-light-to-change-behaviour/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

در حال حاضر تکنیکی برای دستکاری نورون ها توسط نور وجود دارد که به عنوان اپتوژنتیک شناخته می شود که برای اهداف مختلفی مانند کنترل نور استفاده می شود. حرکت کرم های نماتد (Caenorhabditis elegans). اما استفاده از این روش در مهره‌داران، از جمله انسان، نیازمند روش‌های جراحی تهاجمی است تا نور به سلول‌های مغزی خاصی برسد.

روشی برای پیوند نورون های غیر مرتبط در مغز و تغییر رفتار ارگانیسم، به نام مهندسی عصبی، می تواند روزی به درمان آسیب نخاعی کمک کند.

نورون ها را می توان با نور به هم مرتبط کرد

Stocktrek Images, Inc./Alamy

توسط احمد گل کار

احمد گل کار