مواد پرینت سه بعدی تحت فشار یا اصطکاک سبز می شوند

خوهوی خو در دانشگاه علم و صنعت کونمینگ در چین و همکارانش ماده ای ساخته اند که در جایی که نیرویی به آن فشار می آورد می درخشد.

مواد مشابه قبلاً از ترکیباتی به نام لانتانیدها ساخته شده بودند که حاوی عناصر کمیاب خاکی مانند لوتسیم هستند، اما معمولاً نازک و مسطح هستند. محققان می خواستند ماده ای بسازند که به اندازه کافی ضخیم باشد تا نشان دهد…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2375270-3d-printed-material-glows-green-under-pressure-or-friction/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

یک ماده پرینت سه بعدی که با اعمال نیرو به آن می درخشد، می تواند برای درک بهتر نحوه شکستن اشیاء استفاده شود.

مواد در اثر نیرو سبز می شوند

مواد در اثر نیرو سبز می شوند

سونگ چنگ پنگ، پینگ شیا، تینگ وانگ و همکاران.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار