موتور کوانتومی به سادگی با اندازه گیری حالت کوانتومی آن نیرو می گیرد


یک موتور کوانتومی که با استفاده از دو بیت کوانتومی درهم تنیده ساخته شده است، از اندازه گیری ها به عنوان منبع انرژی استفاده می کند. این می تواند سرعت پردازش اطلاعات را در برخی کامپیوترهای کوانتومی افزایش دهد

فیزیک


12 اکتبر 2022

بازتاب لیزر روی میز نوری در آزمایشگاه کوانتومی.  کد شاتر استاک 1308974998;  سفارش خرید: -؛  کار: -;  مشتری: -؛  دیگر: -

لیزر روی میز نوری

Shutterstock/Mike_shots

طراحی موتور کوانتومی با استفاده از دو بیت کوانتومی درهم تنیده و با اندازه‌گیری خواص آنها برای اولین بار در آزمایشگاه آزمایش شده است.

در مقیاس کوانتومی، اندازه گیری ویژگی یک جسم می تواند انرژی آن را تغییر دهد. در سال 2021، لیا برسک در دانشگاه گرنوبل آلپ فرانسه و همکارانش یک نقاشی توسعه داد برای موتوری که فقط با استفاده از این تغییر انرژی می تواند نیرو بگیرد. اکنون برسک و سایر همکاران این طرح را در آزمایشگاه آزمایش کرده اند.

موتور …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2341299-quantum-engine-is-powered-just-by-measuring-its-quantum-state/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار