موتور کوانتومی به سادگی با اندازه گیری حالت کوانتومی آن نیرو می گیرد

طراحی موتور کوانتومی با استفاده از دو بیت کوانتومی درهم تنیده و با اندازه‌گیری خواص آنها برای اولین بار در آزمایشگاه آزمایش شده است.

لیزر روی میز نوری

Shutterstock/Mike_shots

یک موتور کوانتومی که با استفاده از دو بیت کوانتومی درهم تنیده ساخته شده است، از اندازه گیری ها به عنوان منبع انرژی استفاده می کند. این می تواند سرعت پردازش اطلاعات را در برخی کامپیوترهای کوانتومی افزایش دهد

فیزیک


12 اکتبر 2022

بازتاب لیزر روی میز نوری در آزمایشگاه کوانتومی.  کد شاتر استاک 1308974998;  سفارش خرید: -؛  کار: -;  مشتری: -؛  دیگر: -