مورچه ها به طور مستقل برای رشد قارچ حداقل دو بار تکامل یافته اند

پیوتر ناسکرکی

یک مورچه کوکتل در حال بریدن یک تکه برگ

نزدیک به 50 گونه مورچه برگ شکن به طور خستگی ناپذیری تکه های برگ ها را به لانه های وسیع زیرزمینی خود می کشند و حمل می کنند، جایی که انبوهی از فرهنگ قارچ را پرورش می دهند.


منبع: https://www.newscientist.com/article/2366758-ants-independently-evolved-to-farm-fungus-at-least-twice/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

در مناطق گرم قاره آمریکا، مورچه های برگ برنده قارچی را که می خورند پرورش می دهند و برای تغذیه آن تکه هایی از سبزه را جمع می کنند. در یک اقیانوس کامل دورتر، گونه ای از مورچه در آفریقا از روش بسیار مشابهی برای پرورش قارچ استفاده می کند. نتایج نشان می دهد که این رابطه پیچیده مورچه و قارچ حداقل دو بار به طور مستقل تکامل یافته است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار