مگس های نر پس از مبارزه با رقیب روباتیک بهتر جفت می شوند

مگس میوه مدیترانه ای (سراتیت سر) یکی از مخرب ترین آفات میوه در جهان است که در همه قاره ها به جز قطب جنوب وجود دارد. چندین تلاش برای مهار آن با انتشار تعداد زیادی از…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2377896-male-flies-are-better-at-mating-after-fighting-off-a-robotic-rival/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

مگس های میوه نر پرورش یافته آزمایشگاهی پس از برخورد با یک آدمک رباتیک که شبیه به نر رقیب طراحی شده است، بهتر جفت می شوند. این یافته می‌تواند تلاش‌ها را برای کنترل جمعیت مگس‌ها، که یک آفت بزرگ محصولات کشاورزی هستند، افزایش دهد.

مگس میوه مدیترانه ای (پایین) با یک ماکت چاپ سه بعدی کنترل شده توسط ربات روبرو می شود

رومن دونات

توسط احمد گل کار

احمد گل کار