میزان تحقق الگوی کشت در استان اردبیل به 78 درصد رسید.


اردبیل – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل می گوید: میزان اجرای الگوی فرهنگ اجرایی با وجود تداوم فرهنگ انتظار و هنوز آغاز نشدن کشت بهاره استان به 78 درصد رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85028882/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DB%B7%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار